111. Đậu hủ Cuốn Nấm Đông Cô (2pcs) – Bean Curd Roll w/Tofu & Black Mushroom

$14.95

Đậu hủ Cuốn Nấm Đông Cô is very soft, spicy and suitable to enjoy at the beginning of the cool week. Let’s enjoy this delicious at Viet Denver. Welcome!

111. Đậu hủ Cuốn Nấm Đông Cô (2pcs) – Bean Curd Roll w/Tofu & Black Mushroom

$14.95

Category: