136. Đậu hủ Cuốn Nấm Đông Cô (2pcs) – Bean Curd Roll w/Tofu & Black Mushroom

$12.65

Đậu hủ Cuốn Nấm Đông Cô is very soft, spicy and suitable to enjoy at the beginning of the cool week. Let’s enjoy this delicious at Viet Denver. Welcome!

Category: